9 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಕಾರಿ

9 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಜೆ.ಡಿ‌ಎಸ್. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಕಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣಾ ಮಾತುಕತೆ ಚೈತ್ರ ಸಜ್ಜನ್, ನಮ್ಮನಾಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ..