ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ – ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕು