ನನಗೂ ಲವ್ವಾಗಿದೆ – ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ

ವಿಮರ್ಶಕರು : ಟಿ.ಜಿ.ನಂದೀಶ್ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಿಸುವ‘ನನಗೂ ಲವ್ವಾಗಿದೆ’ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ ಸುವ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ...
- Advertisement -