ಸರ್ವರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ...
- Advertisement -