ಕಥೆ – ಭಿಕನಾಸಿ

ಕಥೆ - ಶಾಂತಪ್ರಿಯ ೮ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಹುಡುಕತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ...
- Advertisement -